ANASAYFA BİYOGRAFİ KİTAPLAR YAZILAR BİLDİRİLER RÖPORTAJLAR KÜTÜPHANE İLETİŞİM
        Detaylı Arama

Facebook'ta Paylaş

Münafık Laisizmi
Durmuş Hocaoğlu

Ayyıldız Gazetesi / 27.01.2000
Daha henüz hiç kimsenin mahiyeti hakkında ciddi bir bilgiye sahip olmadığı Hizbullah ve onun vahşetlerinin yol açtığı olumsuzluklardan birisi de, bazılarının - Peyami Safa'nın tabiriyle "mahutlar"ın - fırsattan istifade, açmaya çalıştıkları yaylım laisizm ateşidir.
 
Buna, eski ve tedavisi gayri kaabil bir hastalığımız olan Laisizm paranoyası depreşmesi emaresi de denebilir.
 
Bu lasizim paranoyası konusunda, daha önce, bundan takriben beş yıl kadar önce bir yazımda, kullanmış olduğum bir terimi bugün sütunuma taşımak istiyorum. "Münafık Laisizmi".
 
O günden bu güne, esas itibariyle değişen bir şey olmadığı için, yazıda hemen-hemen hiçbir değişikliğe lüzum görülmemiştir.
 
***
TürkiyeError! Bookmark not defined.'de henüz şartlar tam olarak elvermediği için, kendisini tam olarak manifeste edecek cesaret sahip bulunmayan iki grup vardır ki, bunlar, Laisizm'in spesifik olarak İslamError! Bookmark not defined.-düşmanlığı şeklindeki yorumuna sığınmaktadırlar. Bilhassa medya sahasında çok etkili olan bu iki ana grubun birisi "gizli hristiyanlar", diğeri de "gizli dinsizler"dir; bunların, gerçek kimliklerini gizli tutmaları dolayısıyla "münafıklar" olarak isimlendirilmesi münasip olacaktır. İşte, kanaatimce, bunların laisizmi'nin bir"münafık laisizmi" olduğu da söylenebilir.
 
Münafık Laisizmi'nin birinci grubu, "gizli hrisitiyanlar grubu"dur.Türkiye'nin özel şartları sebebiyle, bilhassa Münafık Laisizmi'nin hedefi olan 'din', herhangi bir din değil; üstü açık ya da kapalı, İslam'dır. İslam'ın, bilhassa batıcı, süzmesiz ve seçmesiz intelijansiya nezdinde hemen-hemen bütün fonksiyonelliğini kaybetmiş olduğu tartışmasızdır. Ancak, işbu münafık taifesi, gönüllerinden koparmış oldukları İslam'ın yerine bir başka dini yerleştirmişlerdir; onların dine karşı cepheleşmeleri sadece laisizm adına değil, aynı zamanda yeni dinleri adına bir cepheleşmedir.
 
Şunu büyük bir cesaretle kabul ve itiraf etmemiz gerekmektedir: Türkiye'de, henüz kitlesel ve sayısal (kantitatif) olarak mikroskopik düzeyde, ancak, etkisel ve niceliksel (kalitatif) olarak nisbeten daha üst düzeyde, bir "din kayması", bir "irtidat" (dinden dönme) olgusu vardır. Türklerin, sayıca çok az da olsa, 'bir kısmının' artık Müslümanlıktan döndüğü, acı ve düşündürücü bir hakikattır. Özellikle büyük şehirlerimizde bir yandan İslam, yeni bir diriliş, bir basu ba'd-el mevt hamlesi yapmaya çalışırken (veya, yaparken), bir yandan da gizli fakat kuvvetli bir şekilde İslam'dan dönme yaşanmaktadır.
 
Şimdilik, 'mikroskopik seviyede' de olsa bir kısım laiklerimizde (ama özellikle laisistlerimizde), esas itibariyle sırf BatıError! Bookmark not defined. hayranlığının bir yan ürünü olarak, Hristiyanlığa karşı, açığa vurulmaktan çekinilen, belli-belirsiz bir sempati bulunmaktadır. Ancak söz konusu bu gizli-HristiyanlıkError! Bookmark not defined. akımı, henüz toplum içinde kendisini deklare edebilmenin eşik değerine ulaşabilmiş değildir. Bu sebeple, ancak, kenarda-köşede, göze batmaktan çekinilen, üstü-örtülü bir oluşum şeklindedir. Nitekim, İslamError! Bookmark not defined.'a olan saldırıların hemen hiçbirisinde bu babda bir taarruz-name ortaya konabilmiş değildir. Fakat, konunun, istikbal için çok ciddi olduğuna dikkat edilmesi gerekmektedir. 
 
Münafık Laisizmi'nin ikinci ve en etkili grubu ise, "ateistler grubu"dur ki bunların laisizmi de "ateistik laisizm" olarak isimlendirlebilir. TürkiyeError! Bookmark not defined.'de, üstü-örtülü olmakla beraber ateistik temayüllerin başlangıcı neredeyse BatılılaşmaError! Bookmark not defined. ile yaşıt kabul edilebilir. Batılılaşma'nın sistematik bir hal almasından sonra yetişmeye başlayan batıcı intelijansiya içerisinde ateizmError! Bookmark not defined., yakın zamanlar Türk düşünce hayatında çok kereler, kendisini açıkça ilan etme cesaretini gösteremeyen, mecbur kalındığı hallerde istemeye-istemeye, son derece gönülsüzce, sahte bir şekilde "biz de Müslümanız yahu" denilmesi mecburiyetini hisseden, üstü-örtülü (müstetir=setr edilmiş), ve bu sebeple de 'münafık' sıfatını hak eden gizli bir akım halinde hep var-ola gelmiştir. Türkiye'de laikliğin / laisizmin bilhassa, özelde din-düşmanı ve genelde de İslamError! Bookmark not defined.-düşmanı yorumuna sarılanların büyükçe bir kısmı, işte, bu gizli ateistler / anti-teistler'dir.
 
Şahsen, gerçekleşmesinden en ziyade tedirginlik duduğum, hatta korktuğum hususlardan birisi, çok da uzak olmayacak olan bir gelecekte, ülkemizde aleniyete dökülmüş bir dinsizlik ve HristiyanlıkError! Bookmark not defined. patlaması'nın vuku' bulmasıdır.
 
Hadiselerin arkasından tık-nefes koşmamak ve patlama olduğunda yere yığılmamak için şimdiden hazırlıklı olmak gerektir.
Yazıyı PDF dosyası olarak indirmek için tıklayınız. [ Boyutu: 164,52 KB ]
Copyright ©2006-2021, Durmuş Hocaoğlu

Sitede yayınlanmakta olan yazılar kaynak göstermek şartıyla kullanılabilir.

Anasayfa  |  Biyografi  |  Kitaplar  |  Yazılar
Bildiriler  |  Röportajlar  |  İletişim